Typy proste w JavaScript są nieco specyficzne, bo można ich używać jak obiekty. W końcu kto z nas nie użył nigdy metody replace na zwykłym ciągu tekstowym? Ale czy da się zrobić na odwrót, czyli potraktować obiekty jak typy proste?

Problem: tekstowa reprezentacja obiektów

Wyobraźmy sobie, że mamy klasę Person reprezentującą osobę. Ma ona jedną własność, name, ustawianą w konstruktorze:

class Person {
	constructor( name ) {
		this.name = name;
	}
}

Chcemy, żeby obiekty tej klasy zachowywały się jak ciągi tekstowe w miejscach, w których spodziewamy się ciągów tekstowych, czyli zamiast klasycznego [object Object] chcemy wyświetlać imię osoby:

const person = new Person( 'Comandeer' );

console.log( `${ person }` ); // Comandeer

Symbole na ratunek

Tradycyjnie wszystkie obiekty w JS po przerobieniu na ciąg tekstowy mają postać [object Object]. Niektóre wbudowane obiekty zamiast tego zwracają nieco bardziej rozbudowane informacje, np.:

String( Math ); // [object Math]
String( document.body ); // [object HTMLBodyElement]
String( Function ); // function Function() { [native code] }

W przypadku funkcji – jak zresztą widać po Function – konwersja na ciąg tekstowy zwraca ciało funkcji:

function fn() { alert( 1 ); }

String( fn ); // function fn() { alert( 1 ); }

Od ES6 możemy zmienić to, co zwraca konwersja obiektu na typ prosty. Służą do tego dwa z tzw. dobrze znanych symboli (ang. well-known symbols): Symbol.toStringTag oraz Symbol.toPrimitive.

Dobrze znane symbole to sposób na nadpisanie części mechanizmów wbudowanych w język JS, np. protokołu iteracji.

Symbol.toStringTag

To mniej przydatny z tej dwójki. Podmienia nazwę obiektu w znanym już nam [object CośTam]:

class Person {
	[]
  get [Symbol.toStringTag]() {
    return this.name;
  }
}

const person = new Person( 'Comandeer' );

console.log( `${ person }` ); // [object Comandeer]

Nie do końca o taki efekt nam chodziło, więc przyjrzyjmy się drugiemu symbolowi…

Symbol.toPrimitive

Ten symbol jest zdecydowanie bardziej przydatny, bo pozwala całkowicie nadpisać zachowanie związane z konwersją:

class Person {
	[]
  [Symbol.toPrimitive]() {
    return this.name;
  }
}

const person = new Person( 'Comandeer' );

console.log( `${ person }` ); // Comandeer

I oto właśnie nam chodziło! Niemniej wypada zauważyć, że ten symbol służy do konwersji obiektu na dowolny typ prosty, nie tylko na ciąg tekstowy. Pożądany typ wyniku jest przekazywany jako parametr hint do metody [Symbol.toPrimitive]. Załóżmy, że oprócz imienia każdy obiekt Person przechowuje także wiek osoby we własności age i w chwili, gdy chcemy obiekt tej klasy skonwertować na liczbę, właśnie on jest zwracany. Zmodyfikujmy zatem odpowiednio kod:

class Person {
	constructor( name, age ) { // 1
		this.name = name;
		this.age = age; // 2
	}

  [Symbol.toPrimitive]( hint ) { // 3
		if ( hint === 'number' ) { // 4
			return this.age; // 5
		}

		return this.name; // 6
  }
}

const person = new Person( 'Comandeer', 18 );
console.log( String( person ) ); // Comandeer
console.log( Number( person ) ); // 18
console.log( Boolean( person ) ); // true

Dodaliśmy nowy parametr do konstruktora, age (1). Przypisujemy jego wartość do własności age nowego obiektu (2). Następnie, w metodzie [Symbol.toPrimitive] dodaliśmy parametr hint (3). Jeśli jego wartość równa się 'number' (4), to zwracamy wiek osoby (5). W innych wypadkach (a zatem – w wypadku 'string' i 'default') zwracamy imię osoby (6).

Wszystko działa, ale… wypada rozpatrzyć, kiedy pojawia się konwersja typu 'default'. Odpowiedź “wtedy, kiedy nie jest ani 'string', ani 'number'” jest technicznie poprawna, ale całkowicie nieprzydatna.

Konwersja typu 'default' zachodzi wtedy, gdy silnik JS “nie wie”, jaki typ ma zostać zwrócony. Najprostszym tego przykładem jest operator +, który działa dla ciągów tekstowych jako konkatenacja, a dla liczb – jako typowy operator dodawania. Wybierając zwracanie nazwy osoby dla każdego nieliczbowego przypadku doprowadziliśmy do typowego nietypowego zachowania JS-a:

console.log( person + 1 ); // Comandeer1

Jeśli takie zachowanie nie jest pożądane, wypada zmienić obsługę konwersji i to 'string' traktować jako specjalny przypadek, nie 'number'.

Innym przykładem konwersji typu 'default' jest operator równości (==). W tym wypadku wymuszamy porównanie przy pomocy imienia osoby, co wydaje się lepszym sposobem niż porównywanie po wieku (imiona są bardziej unikalne).

Natomiast konwersja typu 'default' nie zachodzi w czasie konwersji na typ boolowski i obiekty w JS zawsze zwracają true. A szkoda, bo byłby to dobry materiał na trolling.

Istnieje jeden, szczególny przypadek obiektu, który zwraca false po konwersji na typ boolowski. Jest to document.all.

Internet Explorer atakuje!

Zaimplementowaliśmy konwersję przy pomocy symboli, więc fajrant, co? Figa! Szef chce wsparcia dla Internet Explorera 8!

I zanim zaczniesz wyrywać włosy z głowy, pozwól, że przedstawię Ci parę niezwykle pomocnych metod – valueOf i toString.

Co prawda wsparcie dla IE8 wymusza używanie starej składni ES5, ale pozwólcie, że założę istnienie Babela gdzieś po drodze.

toString

Ta metoda jest wywoływana zawsze wtedy, gdy trzeba przekonwertować obiekt na ciąg tekstowy. Czyli nadaje się idealnie do naszego podstawowego założenia o zamianie obiektu na tekst!

class Person {
	constructor( name, age ) {
		this.name = name;
		this.age = age;
	}

  toString() {
		return this.name;
  }
}

const person = new Person( 'Comandeer', 18 );
console.log( String( person ) ); // Comandeer
console.log( Number( person ) ); // NaN
console.log( Boolean( person ) ); // true

Jak widać, otrzymaliśmy dla konwersji na ciąg tekstowy i wartość boolowską poprawne wyniki (co dla tego drugiego nie jest zaskoczeniem, bo obiekty zawsze konwertowane są do true), ale już dla liczby otrzymaliśmy NaN. Wynika to z faktu, że toString, w razie nieobecności valueOf, jest wykorzystywane również do konwersji na liczby. A ciąg tekstowy przepuszczony przez Number zwraca właśnie NaN.

valueOf

Ta metoda jest wywoływana zawsze wtedy, gdy trzeba przekonwertować obiekt na dowolny typ prosty (oprócz wartości boolowskiej, bo każdy obiekt zawsze zwraca true!). W przeciwieństwie jednak do [Symbol.toPrimitive] nie dostajemy żadnej informacji o tym, jakiej wartości zwrotnej program oczekuje. Tym samym metoda ta zawsze, bez względu na okoliczności, zwróci ten sam wynik. Stąd przyjęło się, że najlepiej implementować ją razem z toString, które będzie zwracać tekstową reprezentację obiektu, podczas gdy valueOf będzie zwracać liczbową. Dodajmy zatem valueOf zwracające wiek osoby:

class Person {
	constructor( name, age ) {
		this.name = name;
		this.age = age;
	}

  toString() {
		return this.name;
  }

	valueOf() {
		return this.age;
	}
}

const person = new Person( 'Comandeer', 18 );
console.log( String( person ) ); // Comandeer
console.log( Number( person ) ); // 18
console.log( Boolean( person ) ); // true

Działa!

Jak można się domyślić, w przypadku braku toString valueOf zostanie użyte również w czasie konwersji do ciągu tekstowego.

Bonus

A co jeśli chcemy, aby nasza klasa Person, zamiast zwracać swoje ciało, wyświetlała ładne [class Person]? Wystarczy dodać statyczną metodę toString, nadpisując natywne zachowanie dla funkcji!

class Person {
	static toString() {
		return '[class Person]'
	}
  []
}

const person = new Person( 'Comandeer', 18 );
console.log( String( person ) ); // Comandeer
console.log( String( Person ) ); // [class Person]

PS Przedstawioną w tym artykule technikę można mocno rozbudować, symulując przeciążanie operatorów.