Istnieje sobie taka biblioteka jak Immer. W największym skrócie można powiedzieć, że jest ona w świecie niemutowalności tym, czym składnia async/await w świecie asynchroniczności – ukrywa przed nami fakt, że kod jest nie-jakiś lub jest a-jakiś. I ostatnio zaczęło mnie zastanawiać, jak działa pod spodem.

Przykład

Na początku rozważmy prosty przykład działania Immera:

import { produce } from 'immer'; // 1

const initialStateObj = { // 2
	id: 2,
	author: { // 3
		name: 'Comandeer'
	},
	details: { // 4
		published: false
	}
};

const newStateObj = produce( initialStateObj, ( draft ) => { // 5
	draft.type = 'article'; // 6
	draft.id = 5; // 7
	draft.details.published = true; // 8
} );

console.log( // 9
	newStateObj, /* {
	id: 5,
	author: {
		name: 'Comandeer'
	},
	details: {
		published: true
	},
	type: 'article'
} */
	newStateObj === initialStateObj // false
);
console.log( // 10
	newStateObj.author, // { name: 'Comandeer' }
  newStateObj.author === initialStateObj.author // true
);
console.log( // 11
	newStateObj.details, // { published: true }
	newStateObj.details === initialStateObj.details // false
);

Na początku importujemy z biblioteki funkcję produce() (1). Służy ona do tworzenia nowej wersji stanu na podstawie starej. Następnie tworzymy sobie przykładowy obiekt stanu (2), który ma dwa zagnieżdżone obiekty – author (3) oraz details (4). Przekazujemy ten obiekt do funkcji produce (5), która wypluwa nam nowy stan. Jak widać, wewnątrz tej funkcji dostępny jest obiekt draft, na którym wykonujemy normalne operacje na obiekcie – dodajemy własności (6), zmieniamy istniejące (7), w tym te zagnieżdżone w obiektach (8). Następnie logujemy sobie kilka rzeczy do konsoli. Na początku (9) wyświetlamy nowy obiekt stanu i sprawdzamy, czy rzeczywiście jest to inny obiekt niż początkowy. Tutaj na razie bez niespodzianek – obiekt jest dokładnie taki, jakie zmiany do niego wprowadziliśmy. Następnie sprawdzamy, co się stało z własnością author (10). W oryginalnym obiekcie był to zagnieżdżony obiekt. Okazuje się, że w nowym też jest… i to w dodatku taki sam! Ale kiedy z kolei sprawdzimy details (11), to odkryjemy, że ten obiekt jest już inny. Immer bowiem nie dotyka zagnieżdżonych obiektów, jeśli nie zostały zmodyfikowane w żaden sposób – po prostu je “przekleja” do nowego stanu.

Spróbujmy odtworzyć zachowanie Immera z przykładu!

Własny wycinek Immera

Stwórzmy sobie na sam początek plik immer.js i wyeksportujmy w nim jedną funkcję, produce(). Będzie ona miała dwa parametry – state (czyli obiekt, na podstawie którego chcemy stworzyć nowy) oraz recipe (czyli funkcję, która będzie modyfikować ten obiekt):

export function produce( state, recipe ) {

}

Naiwne podejście

Wiemy, że chcemy zwracać z tej funkcji nowy obiekt stworzony na podstawie przekazanego state i że ma być on modyfikowany przy pomocy recipe. Spróbujmy zatem stworzyć podstawową wersję takiego rozwiązania:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = { ...state }; // 1

	recipe( draft ); // 2

	return draft; // 3
}

Na samym początku tworzymy sobie draft, czyli płytką kopię (shallow copy) obiektu state (1). Następnie przekazujemy ją do recipe() (2), w którym użytkownik może dowolnie tę kopię modyfikować. Na samym końcu zwracamy draft (3).

To jednak nie zadziała dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Jeśli teraz podmienimy import z Immera na naszego Immera, zauważymy, że co prawda nowy obiekt jest zwrócony, ale zagnieżdżone obiekty są już modyfikowane (co widać po initialState.details). A tego nie chcemy. Dodatkowo, nasza funkcja zawsze zwróci nowy obiekt, nawet jeśli w żaden sposób nie zmodyfikujemy stanu. W takim wypadku Immer zwraca po prostu przekazany mu obiekt – i to samo powinien zrobić nasz kod.

Proxy

Ale żeby wykryć, czy obiekt jest zmodyfikowany, musimy jakoś przechwycić wyrażenia typu obj.property = newValue. Tutaj z pomocą przychodzą nam proxy! Pozwalają one w prosty sposób przechwycić większość operacji na obiekcie. Podmieńmy zatem naszą kopię na proxy:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = new Proxy( state, {} ); // 1

	recipe( draft );

	return draft;
}

Stworzenie takiego “przezroczystego” proxy (1) na razie nie zmieniło w żaden sposób działania kodu – dalej działa źle. Ale drugi parametr konstruktora Proxy pozwala nam m.in. reagować na nadawanie wartości własności obiektu. Dzięki temu można np. oznaczyć, że stan został zmodyfikowany.

Jednak taką informację trzeba gdzieś przechowywać. Zatem zamiast przekazywać state do proxy bezpośrednio, otoczmy go w obiekt:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = new Proxy( {
		base: state, // 1
		isModified: false // 2
	}, {} );

	recipe( draft );

	return draft;
}

Teraz do proxy przekazujemy obiekt o dwóch własnościach: base (1), zawierającą początkowy stan, oraz isModified (2), określającą, że stan został zmodyfikowany.

Dodajmy zatem pułapkę set, żeby zaznaczyć, że stan faktycznie został zmodyfikowany, i żeby móc tej informacji użyć:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = new Proxy( {
		base: state,
		isModified: false
	}, {
		set( draft, property, value ) { // 1
			draft.isModified = true; // 2

			return Reflect.set( draft.base, property, value ); // 3
		}
	} );

	recipe( draft );

	return draft;
}

Jako drugi argument do proxy przekazaliśmy obiekt z metodą set() (1). Jest ona wywoływana, gdy jakiejś własności w proxy jest ustawiana wartość. Wewnątrz set() oznaczamy stan jako zmodyfikowany (2) oraz wywołujemy Reflect.set(), żeby faktycznie zmienić określoną własność obiektu (3).

Na ten moment wszystkie zmiany są dokonywane bezpośrednio na początkowym stanie – a więc zupełnie nie o to nam chodzi! My chcemy wszystkich zmian dokonywać na kopii oryginalnego stanu. Musimy sobie zatem taką utworzyć:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = new Proxy( {
		base: state,
		isModified: false
	}, {
		set( draft, property, value ) {
			draft.isModified = true;

			if ( !draft.copy ) { // 1
				draft.copy = { ...draft.base }; // 2
			}

			return Reflect.set( draft.copy, property, value ); // 3
		}
	} );

	recipe( draft );

	return draft.isModified ? draft.copy : draft.base; // 3
}

Przed wywołaniem Reflect.set() sprawdzamy, czy istnieje kopia oryginalnego stanu (1) i jeśli nie, to tworzymy jego płytką kopię (2). Następnie wywołujemy Reflect.set() już na tej kopii (3). Z całej funkcji produce() z kolei możemy zwrócić oryginalny stan, jeśli nie został zmodyfikowany, a w przeciwnym wypadku – jego kopię (3).

Zagnieżdżone obiekty

Taki kod jednak nie zadziała w przypadku zagnieżdżonych obiektów. Dla nich bowiem nie jest wywoływana pułapka set() a get(). Musimy zatem i ją dodać do naszego proxy:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = new Proxy( {
		base: state,
		isModified: false
	}, {
		set( draft, property, value ) {
      []
		},

		get( draft, property ) {
			return Reflect.get( draft.base, property ); // 1
		}
	} );

	recipe( draft );

	return draft.isModified ? draft.copy : draft.base;
}

Na ten moment po prostu zwracamy wartość danej własności z początkowego stanu przy pomocy Reflect.get() (1).

Ta zmiana jednak sprawi, że przestanie działać zwracanie wartości z funkcji produce(). Jest to spowodowane tym, że teraz wszystkie odwołania do własności w draft będą przechodzić przez pułapkę get(). Najprostszym rozwiązaniem tego problemu będzie po prostu wyciągnięcie draft poza proxy. Dla przejrzystości od razu wyciągnijmy także tworzenie drafta i proxy do osobnej funkcji:

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = createDraft( state ); // 1

	recipe( draft.proxy ); // 2

	return draft.isModified ? draft.copy : draft.base;
}

function createDraft( state ) { // 3
	const draft = { // 4
		base: state,
		isModified: false
	};
	const proxy = new Proxy( {}, { // 5
		set( target, property, value ) {
			draft.isModified = true;

			if ( !draft.copy ) {
				draft.copy = { ...draft.base };
			}

			return Reflect.set( draft.copy, property, value );
		},

		get( target, property ) {
			return Reflect.get( draft.base, property );
		}
	} );

	draft.proxy = proxy; // 6

	return draft;
}

Teraz w produce() drafta tworzymy przy pomocy wywołania createDraft() z przekazanym mu początkowym stanem (1). Zmieniło się też wywołanie recipe(), do którego teraz przekazujemy nie cały draft, a jego własność proxy (2). Cała magia dzieje się za to w funkcji createDraft() (3). Na samym początku tworzymy sobie obiekt draft (4). Będzie on trzymał wszystkie potrzebne nam informacje na temat modyfikowanego stanu. Następnie tworzymy proxy (5). Jako obiekt, na którym ma pracować, przekazujemy po prostu pusty obiekt. W rzeczywistości nasze proxy będzie zmieniać rzeczy na naszym obiekcie draft, ale chcemy mieć też możliwość dostępu do niego poza proxy – a taki trick nam to umożliwia. Samo proxy natomiast dodajemy jako własność proxy do naszego drafta (6).

Wypada teraz sprawić, by modyfikacje w zagnieżdżonych obiektach również były monitorowane. Możemy to zrobić, tworząc zagnieżdżone drafty:

const isDraft = Symbol( 'draft' ); // 1

export function produce( state, recipe ) {
	[]
}

function createDraft( state ) {
	const draft = {
		base: state,
		isModified: false,
    [ isDraft ]: true // 2
	};
	const proxy = new Proxy( {}, {
		set( target, property, value ) {
			[]
		},

		get( target, property ) {
			const baseValue = Reflect.get( draft.copy || draft.base, property ); // 3

			if ( !baseValue || typeof baseValue !== 'object' ) { // 4
				return baseValue; // 5
			}

			if ( !draft.copy ) { // 6
				draft.copy = { ...draft.base }; // 7
			}

			if ( !draft.copy[ property ][ isDraft ] ) { // 9
				draft.copy[ property ] = createDraft( draft.copy[ property ] ); // 8
			}

			const proxiedValue = Reflect.get( draft.copy, property );// 10

			return proxiedValue.proxy; // 11
		}
	} );

	draft.proxy = proxy;

	return draft;
}

Na samym początku pojawił się symbol isDraft (1). Dzięki niemu będziemy mogli rozpoznać, które własności obiektu są draftami. Każdy draft będzie powiem zawierał ten symbol jako własność (2). Najwięcej zmian zaszło w get(). Na początku pobieramy wartość własności przy pomocy Reflect.get() (3). Próbujemy pobrać własność z kopii stanu (czyli w przypadku, gdy draft został zmodyfikowany) lub z oryginalnego stanu (gdy nie został zmodyfikowany). Jeśli ta wartość nie jest obiektem (4; to pierwsze sprawdzenie odsiewa nam null, który również ma typ 'object'), po prostu ją zwracamy (5). W innym wypadku sprawdzamy, czy istnieje kopia draftu (6) i jeśli nie, tworzymy ją (7). Następnie w tej kopii tworzymy drafta dla zagnieżdżonego obiektu (8) – oczywiście, po uprzednim sprawdzeniu, czy takowy już nie istnieje (9). Potem pobieramy drafta tej własności (10) i zwracamy jej proxy (11).

To jednak sprawi, że zmodyfikowany stan będzie zawierał w sobie drafty, a nie zmienione własności i wartość zwracana z produce() będzie teraz nieprawidłowa. Dlatego wypada odpowiednio przerobić nasz draft z powrotem w stan. Stwórzmy w tym celu funkcję convertDraftToState():

const isDraft = Symbol( 'draft' );

export function produce( state, recipe ) {
	const draft = createDraft( state );

	recipe( draft.proxy );

	return convertDraftToState( draft ); // 1
}

function createDraft( state ) {
	[]
}

function convertDraftToState( draft ) {
	if ( !draft.isModified ) { // 2
		return draft.base; // 3
	}

	const state = Object.entries( draft.copy ).reduce( ( state, [ property, value ] ) => { // 4
		const newValue = getPropertyValue( value );

		return { ...state, [ property ]: newValue };
	}, {} );

	return state;
}

function getPropertyValue( value ) {
	if ( isValueADraft( value ) ) {
		return convertDraftToState( value ); // 6
	}

	return value; // 7
}

function isValueADraft( value ) { // 8
	return value && value[ isDraft ]; // 9
}

Zamiast zwracać bezpośrednio kopię lub oryginał stanu z drafta, zwracamy wynik funkcji convertDraftToState() (1). Funkcja ta sprawdza, czy dany draft został zmodyfikowany (2) i jeśli nie, zwraca oryginalny stan (3). W przeciwnym wypadku przelatuje po wszystkich własnościach kopii stanu (4) i przy pomocy funkcji getPropertyValue() (5) ustala pożądane wartości poszczególnych własności stanu. Funkcja getPropertyValue() dla drafów wywołuje rekurencyjnie convertDraftToState() (6), natomiast pozostałe wartości zwraca (7). Jeśli coś nie jest draftem, to po prostu jest albo typem prostym (a więc niemutowalnym z założenia), albo niezmodyfikowanym zagnieżdżonym obiektem (a więc takim, który powinniśmy po prostu zwrócić). Pomocnicza funkcja isValueADraft() (8) po prostu sprawdza, czy dana wartość istnieje i jest draftem (9).

Rekurencyjne wykorzystanie convertDraftToState() pozwala nam rozwiązać problem z obiektami zagnieżdżonymi w zagnieżdżonych obiektach – a więc pozwala tworzyć (teoretycznie) nieskończone poziomy zagłębienia.

Zagnieżdżone drafty

Pozostaje jednak jeden przypadek, w którym nasz kod nie zadziała: zmiana wyłącznie w zagnieżdżonym obiekcie. Jest to spowodowane tym, że zmiana w zagnieżdżonym drafcie oznaczy jedynie ten draft jako zmodyfikowany. A to znaczy, że nasza funkcja convertDraftToState() nie wykryje żadnych zmian (isModified głównego draftu będzie ustawione wciąż na false) i zwróci początkowy stan.

Pierwszym rozwiązaniem, jakie przychodzi do głowy, jest po prostu sprawdzanie, czy kopia stanu istnieje i jeśli tak, operowanie na niej. Ale to może nie zadziałać poprawnie, bo do obsługi zagnieżdżonych obiektów kopia jest tworzona, by trzymać w niej drafty – nawet wówczas, gdy nie zajdzie w nich żadna zmiana. W takim wypadku chcielibyśmy, żeby kod zwrócił początkowy stan, co przy tego typu implementacji nie byłoby możliwe. Dlatego trzeba pomyśleć o innym rozwiązaniu.

Jednym z nich jest stworzenie struktury podobnej do drzewka DOM – każdy draft będzie zawierał informację o swoim rodzicu. Dzięki czemu zmiany w zagnieżdżonych draftach mogą być propagowane wyżej, aż do głównego drafta:

[]

function createDraft( state, parent = null ) { // 1
	const draft = {
		base: state,
		isModified: false,
		[ isDraft ]: true,
		parent // 3
	};
	const proxy = new Proxy( {}, {
		set( target, property, value ) {
			markModified( draft ); // 4

			if ( !draft.copy ) {
				draft.copy = { ...draft.base };
			}

			return Reflect.set( draft.copy, property, value );
		},

		get( target, property ) {
			[]
      
			if ( !draft.copy[ property ][ isDraft ] ) {
				draft.copy[ property ] = createDraft( draft.copy[ property ], draft ); // 2
			}

			const proxiedValue = Reflect.get( draft.copy, property );

			return proxiedValue.proxy;
		}
	} );

	draft.proxy = proxy;

	return draft;
}

[]

function markModified( draft ) {
	draft.isModified = true; // 5

	if ( draft.parent ) { // 6
		markModified( draft.parent ); // 7
	}
}

Do funkcji createDraft() dodaliśmy drugi parametr – parent z domyślną wartością null (1). W chwili tworzenia głównego drafta, będziemy używali właśnie tej domyślnej wartości. Natomiast, gdy będziemy tworzyć zagnieżdżony draft, to wówczas jako drugi argument podamy aktualny draft (2) – dzięki czemu będziemy wiedzieli, jak drafty są ze sobą powiązane. Dopisujemy też własność parent do obiektu draft (3), by móc ją później odczytać. Następnie, wewnątrz pułapki set(), wywołujemy funkcję markModified() (4), podając jej aktualny draft. Funkcja markModified() ustawia własność isModified przekazanego drafta na true (5), po czym sprawdza, czy istnieje własność draft#parent (6) i, jeśli tak, rekurencyjnie wywołuje się na drafcie, który się w niej znajduje (7). Tym sposobem nawet zmiany w najbardziej zagnieżdżonym drafcie zostaną prawidłowo wykryte.

Pełny przykład można zobaczyć na CodeSandboxie.

Co dalej?

Nasz kod daleki jest od bycia produkcyjnym – choćby dlatego, że implementuje jedynie wycinek Immera. Brakuje m.in. obsługi usuwania własności z obiektów (co można zrobić przy pomocy pułapki deleteProperty()) czy całej obsługi tablic. Brakuje też dokładnych testów naszej obecnej implementacji, więc nie ma pewności, czy aby na pewno działa poprawnie.

Rozwiązanie przedstawione w tym poście nie jest dokładnie takim samym, jakie stosuje Immer. Niemniej główna zasada działania zostaje taka sama – kontrolujemy modyfikację obiektu przy pomocy proxy.

I to by było na tyle.